Pågående prosjekter

Hva er idrettsskolene sin rolle i spillerutvikling i norsk håndball og fotball?

Studien undersøker idrettsskolene sin rolle som en av flere viktige aktører i spillerutviklingen til unge norske håndball- og fotballspillere. Gjennom gruppeintervjuer med lærere og trenere på 10 ulike håndball- og fotballgymnas forsøker vi å undersøke hvordan ulike idrettskoler opplever sin egen rolle i spillerutviklingen til unge utøvere, hvordan de har organisert idrettsprogrammet sitt, hva de legger vekt på og hvilke muligheter og utfordringer de opplever at elevene deres møter i årene på videregående skole.

Hva er sammenhengen mellom trenings- og kampbelastning og skaderisiko på elitenivå?

Studien følger tre elitelag, to herrelag og et kvinnelag, gjennom sesongen 2019-2020. Utøverne rapporterer daglig trenings- og kampbelastning og skadeinsidens. Vi ser også på skadeprevalens, hvordan skader påvirker deltagelse og prestasjon i kamp og trening. I tillegg er vi interessert i hvordan spillerne opplever å måtte rapportere all treningen sin til trenere og støtteapparat.

Hva er sammenhengen mellom trenings- og kampbelastning, skaderisiko og motivasjon hos unge håndballspillere?

Studien følger 200 håndballspillere ved fem forskjellige videregående skoler med håndballtilbud gjennom sesongen 2018-2019. Utøverne rapporterer daglig trenings- og kampbelastning og skadeinsidens. Vi ser også på skadeprevalens, hvordan skader påvirker deltagelse og prestasjon i kamp og trening, behovstilfredstillelse, vitalitet og utbrenthet.

Hvordan håndterer og lærer unge talentfulle håndballspillere av utfordringer og motgang på veien mot elitenivå?

I denne studien forsøker vi å undersøke hvordan unge talentfulle håndballspillere håndterer og lærer av utfordringer og motgang på veien mot elitenivå. Vi følger seks talentfulle håndballspillere i 16-års alderen, tre gutter og tre jenter, over 18 måneder og datainnsamlingen baserer seg på månedlige samtaler en-til-en med alle utøverne og samtaler med foreldre og trenere. Datainnsamlingen startet i februar 2019 og er ferdig i juli 2020.

Hvordan opplever unge håndballspillere trenings- og konkurransehverdagen?

Studien skal undersøke hvordan unge håndballspillere oppelver trenings- og konkurransehverdagen med spesiell vekt på samarbeidet mellom klubb, skole og forbund. Vi skal gjennomføre fokusgruppeintervjuer med håndballspillere rekruttert fra fem forskjellige håndballgymnas og er interessert i deres opplevelser og erfaringer i trenings- og konkurransehverdagen. Datainnsamlingen vil gjennomføres våren 2019.

Hvorfor slutter unge håndballspillere med høy aktivitets- og satsningsprofil?

Studien skal undersøke hvorfor unge håndballspillere som har hatt en høy aktivitets- og satsningsprofil trapper ned eller slutter med håndball underveis eller etter videregående skole. Spillerne rekrutteres fra videregående skoler med håndballtilbud. Datainnsamlingen er planlagt i september 2019.